Katedra Geomatiky

logo_FSv

Vltava II – proměny historické krajiny, řeka jako spojnice i bariéra

Změny krajiny a jejího využívání, a proměny v lidských činnostech, které s těmito změnami souvisejí, jsou velmi zásadní pro pochopení historické krajiny v okolí Vltavy. Navazujeme na předchozí projekt NAKI II, při jehož zpracování se ukázalo velké množství dalších témat, která byla dosud neřešená.

ŘEŠITEL

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

OBDOBÍ

1.3.2023 – 31.12.2027

Charakteristika projektu

V projektu bude řešena zejména funkce řeky ve smyslu spojnice (doprava osob i surovin), ale i bariéry (nutnost brodů, přívozů, mostů). Obě funkce velmi ovlivnily lidské činnosti a exploataci kulturní krajiny podél řeky. K řešení projektu plánujeme využít řadu paměťových institucí (archivů, muzeí, knihoven) i lokálních zdrojů v podobě kronik či výpovědí pamětníků. Zpracování takto získaných dílčích informací, a především jejich interpretace, přinese nové informace a pohledy na změny historické krajiny a její využívání. Hlavním cílem projektu je diskutovat a prezentovat proměny funkcí Vltavy a s nimi souvisejících aktivit za pomoci analýzy velkého množství archivních materiálů (dokumentů, map, plánů, fotografií) a jejich kombinací a digitalizací navázat na existující výsledky předchozího projektu. S využitím nových technologií bude pokračováno v zachování, dokumentaci a zpřístupnění velkého množství informací o historii Vltavy, včetně jejího kulturního dědictví. Projekt bude působit v roli transferu historických informací do vzdělávání moderními kartografickými metodami, k uchování národní paměti, formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu, a formování historického vědomí společnosti.