Katedra Geomatiky

logo_FSv

Správa území v prostoru a čase

Projekt je zaměřen na komplexní studium podkladů k evidenci vlastnických vztahů ve spojitosti se správními a administrativními jednotkami v období novověku pro historickou zemi Čechy a podrobněji v modelových územích. Metodicky je založen na kombinaci studia písemných, kartografických a ikonografických pramenů, přičemž tato problematika je studována s ohledem na vzájemné vazby vývoje vlastnictví půdy a správy území.

ŘEŠITEL

Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

OBDOBÍ

1.4.2020 – 31.12.2023

Charakteristika projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na komplexní studium podkladů k evidenci vlastnických vztahů ve spojitosti se správními a administrativními jednotkami. Chronologicky je vymezen obdobím od 1. poloviny 17. století do 20. let 20. století, prostorově pak historickou zemí Čechy, ve druhé podrobnější rovině pak zpracuje modelová území v jižních a severních Čechách. Výstupem z projektu budou dílčí odborné studie, metodika přenosu informací z pramenů do formy geoprostorové báze dat a komplexní webový portál, v němž budou vedle nezbytné lexikální složky pro prezentaci výsledků výzkumu využity moderní metody statistického vyhodnocení nasbíraných dat s následným zpracováním pomocí geografických informačních systémů a kartografické vizualizace. Jedním zhlavních přínosů navrženého projektu je implementace všestranně použitelného prostředí pro vyhledávání a syntézu dat o patrimoniální správě, katastrálních územích, využití krajiny a hierarchizaci správních a administrativních jednotek s principiální možností přiřazení objektu ke správnímu celku a jednotkám patrimoniální správy v různých obdobích, včetně odkazů do bibliografie k jednotlivým jednotkám či regionům, objektům, obdobím. Tento nástroj v ucelené formě v českém prostředí chybí a představuje základní pomůcku pro archivní a knihovní pracoviště, která usnadní komplexní nahlížení do řešeného segmentu novověkých dějin. Toto řešení reaguje na silnou poptávku po obdobném nástroji mezi paměťovými a knihovními pracovišti a částečně navazuje na aktivity jednotlivců, které byly již v minulosti v rámci návrhu podobného řešení podniknuty zpravidla samostatnými erudovanými badateli. Pro jeho naplnění využívá moderních metod sběru, uchovávání a analýzy dat a také snadné a uživatelsky přívětivé vizualizace formou kartografických výstupů.