Katedra Geomatiky

logo_FSv

Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace

Hranice jsou prostorový fenomén, ovlivněný řadou aspektů, především územně správních, mocenských a ideologických, etnických, náboženských, kulturních či mentálních. Nové hranice nepřetržitě vznikají, mění se, zanikají a ve vrstvách se prolínají. Porozumění tematice hranic ve smyslu jejich identifikace, tj. jejich časových, horizontálních i vertikálních vrstev spolu s přehlednou orientací v prostoru, je pro veřejnost i mnohé odborníky, domácí i zahraniční, značně obtížné.

ŘEŠITEL

Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D

OBDOBÍ

1.3.2023 – 31.12.2027

Charakteristika projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci základních skupin hranic a hraničních změn v českých zemích s vazbou na středoevropský prostor od středověku do konce 20. století; zpracovat základní soubory jednotlivých typů hranic; analyzovat, komparovat a interpretovat získaná data; zpřístupnit výsledky výzkumu laické i odborné veřejnosti včetně vzdělávací sféry a podat tak pokud možno všestranný obraz hranic a jejich změn. Národní a kulturní identita v historii a archeologii. Navrhovaný projekt bude řešen v rámci pěti tematických modulů: I. Hranice, jejich typologie, symbolika a způsoby vyjádření v dochovaných zdrojích; II. Hranice jako odraz územní správy, mocenských ambicí a konfliktů; III. Hranice jako odraz etnických, jazykových a kulturně antropologických specifik; IV. Hranice jako odraz dějinných specifik a anomálií; V. Hranice jako odraz názorové diverzity současné společnosti. Hlavními aplikačními výstupy projektu budou soubory interaktivních specializovaných map s odborným obsahem, výstava s kritickým katalogem a specializovaná veřejná databáze, doplněné publikačními výstupy (monografie, odborné články a konference).